Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από την διαχειριστική ομάδα του ιστότοπου Isologismos.net.gr και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του Isologismos.net.gr ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «χρήστης» του. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο Isologismos.net.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του Isologismos.net.gr προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Οι όροι χρήσης βρίσκονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του Isologismos.net.gr. Εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Isologismos.net.gr, αυτόματα θεωρείται πως αποδέχεται όσα αναφέρονται παρακάτω. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τα παρακάτω, τότε καλείται να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Isologismos.net.gr με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Isologismos.net.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία του ιστότοπου, δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Isologismos.net.gr ενδέχεται να δημοσιεύει συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία στον ιστότοπο Isologismos.net.gr όποτε αυτό θεωρείται απαραίτητο. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν για να ταυτοποιηθεί κάποιο μεμονωμένο άτομο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Isologismos.net.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει απέναντι σε διάφορες ενέργειες με κακόβουλες προθέσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε επιτυχημένη προσπάθεια απόσπασης πληροφοριών, όπως οι διευθύνσεις e-mail των σχολιαστών κ.τ.λ., θα υπάρχει η αντίστοιχη δημόσια ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών, δεδομένου ότι την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ή τη μη επικαιροποίηση αυτών διατηρούν οι προβαλλόμενοι επιχειρήσεις. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

ΗΘΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή στοιχείων του περιεχομένου, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο. Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω θα αποτελεί παράβαση του ν. 2121/1993 και θα οδηγεί στις συνέπειες του άρθρου 65 αυτού.

OPT-OUT ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210 82 27 339 ή στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@isologismos.net.gr ή μέσω fax. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω fax στο 210 82 27 339 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@isologismos.net.gr. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η εταιρεία δεν παραλάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό της σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.