Νομοθεσία


N.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/06-12-2005) 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

17.06.2010 | 90
N.3853/2010 – Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

29.05.2013 | 120
N.4155/2013 – Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Κεφάλαιο Δεύτερο)

31.05.2013 | 122
N.4156/2013 – Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Άρθρο τρίτο)